Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Hałas-referat

Treść

 

WPŁYW HAŁASU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

      W styczniu w naszej szkole, na zajęciach wychowania fizycznego, dla uczniówklas IV-VI przeprowadzono pedagogizację na temat negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka. Oto treść referatu:

        Już kilkaset lat temu wiedziano o szkodliwości hałasu na słuch człowieka.

W ostatnich latach na skutek zwiększenia się liczby źródeł hałasu i ich aktywności, powstał wokół nas niekorzystny klimat akustyczny, przekraczający już swoją dokuczliwością granice wytrzymałości psychofizycznej człowieka. Toteż coraz powszechniej zaczyna się rozumieć potrzebę zwalczania hałasu jako naszego niebezpiecznego wroga. Fakt, że ucho ludzkie odbiera bodźce nie tylko w dzień, ale także w nocy, powoduje, że u mieszkańców miast wrażenia słuchowe dominują nad innymi.

Hałas oddziałuje ujemnie na organ słuchu człowieka i ośrodkowy układ nerwowy; może nawet spowodować ostry lub przewlekły uraz akustyczny, któremu towarzyszy szereg reakcji obronnych o charakterze odruchowym.

 

Z punktu widzenia szkodliwości dla zdrowia hałasy można podzielić na następujące grupy:

1. Hałasy o poziomie poniżej 35 dB są dla zdrowia nieszkodliwe, ale mogą być denerwujące.

2. Hałasy o poziomie 35-70 dB wywierają ujemny wpływ na organizm człowieka, poprzez oddziaływanie na jego układ nerwowy. Pociąga to za sobą zmęczenie i spadek wydajności pracy. Ponadto ten zakres hałasu obniża zrozumiałość mowy i poważnie utrudnia wypoczynek i sen.

3. Hałas o poziomie 70-85 dB trwający stale w miejscu pracy powoduje trwałe osłabienie słuchu.

4. Hałas o poziomie 85-120 dB powoduje liczne uszkodzenia słuchu oraz różne schorzenia organizmu ludzkiego, takie jak zaburzenia układu krążenia, układu nerwowego, równowagi oraz uniemożliwiają zrozumienie mowy nawet z odległości 0,5m.

5. Hałasy o poziomie powyżej 150 dB już po pięciu minutach całkowicie paraliżują działanie organizmu, powodują mdłości, zaburzenia równowagi, uniemożliwiają wykonywanie skoordynowanych ruchów kończyn, zmieniają proporcje zawartości różnych składników.

Długotrwałe przebywanie w hałasie o dużym poziomie powoduje powstanie trwałego upośledzenia (ubytku) słuchu. Trwałą wartość podwyższenia progu słyszalności nazywa się trwałym ubytkiem słuchu, a krzywą przedstawiającą takie ubytki - autodiagramem.

Szkodliwy wpływ hałasu zależy od różnych czynników:

1. Najbardziej szkodliwe dla słuchu są częstotliwości średnie i wysokie, a bezpieczniejsze - niskie.

2. Hałas wąskopasmowy jest bardziej szkodliwy od szerokopasmowego.

3. Hałas o stałym natężeniu jest znacznie mniej szkodliwy od hałasu impulsywnego, w którym występują nagłe skoki poziomu ciśnienia aż do 150 dB. Te skoki w natężeniu są szczególnie niebezpieczne, gdyż narząd słuchu jest wówczas pozbawiony mechanizmów obronnych.

4. Czas trwania hałasu wpływa w sposób zasadniczy na stopień uszkodzenia słuchu. Hałas trwający bez przerwy jest bardziej szkodliwy aniżeli ta sama ilość energii akustycznej rozdzielona przerwami.

5. Ryzyko uszkodzenia słuchu zależy w pewnej mierze od wrażliwości osobniczej. Najbardziej cierpią osobnicy z nadwrażliwością.

6. Ludzie młodzi są mniej wrażliwi na hałas niż starsi. Proces starzenia się narządu słuchu jest przyśpieszony przez rozwój zmian powodowanych hałasem.

7. Przy jednakowym poziomie dźwięku kobiety są nieco odporniejsze niż mężczyźni.

8. Schorzenia uszu są przeciwwskazaniem do pracy w hałasie.

 

Niebezpieczeństwo wpływu intensywnego hałasu na człowieka dotyczy przede wszystkim ludzi mieszkających w miastach, przy szlakach komunikacyjnych, przebywających na terenie większych lotnisk, zakładów przemysłu ciężkiego, w przemyśle lekkim, dzielnicach handlowych itp.

Hałas jest wrogiem człowieka nie tylko groźnym ale i podstępnym. Przyczynę tego stanu rzeczy należy upatrywać głównie w nieświadomości ogółu społeczeństwa co do ujemnych zdrowotnych skutków hałasu, którego jest mimowolnym sprawcą i równocześnie - pierwszą ofiarą. Dlatego też wyłania się konieczność intensywnej akcji oświatowo- wychowawczej, jak również ustawodawczej, aby społeczeństwo zrozumiało, że przestrzeganie ciszy i zwalczanie hałasu jest podstawowym wymogiem kultury współżycia.

Problem hałasu w naszym środowisku, zwłaszcza zurbanizowanym, stale wzrasta Nowoczesny człowiek nie może już uciec przed hałasem, gdyż jest otoczony przez rozliczne źródła dźwięków w swoim domu, biurze czy też w innym miejscu pracy, na ulicy, w sklepie.

W związku z tym społeczeństwo staje się coraz bardziej wrażliwe na ten problem. Powstają organizacje zajmujące się zwalczaniem hałasu, np. Liga Walki z Hałasem z siedzibą w Warszawie (l971r.) oraz akty ustawodawczo - prawne.

     

     Ochrona środowiska i człowieka przed hałasem powinna być jednym z głównych zadań współczesnego świata. Ograniczanie uciążliwego wpływu hałasu na środowisko i ludzi to:

 - zmniejszanie hałaśliwości środków transportu, komunikacji i przemysłu,

 - stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przeciw hałasowych w zakładach pracy,

 - używanie indywidualnych ochronników słuchu przez osoby narażone na hałas,

 - rozwiązania urbanistyczne.

 

Hałas jest jednym z zagrożeń cywilizacji, które należy ograniczyć do minimum, a nawet eliminować z naszego otoczenia.

Hałas jest zjawiskiem niepożądanym, powoduje on rozdrażnienie, uczucie znużenia i zmęczenia całego organizmu, a szczególnie narządu słuchu. Hałas ma negatywne działanie na zdrowie i kondycję człowieka. Jego wpływ na organizm można rozpatrywać na trzech poziomach:

  ·                    działanie bezpośrednie na ucho środkowe i wewnętrzne

  ·                    działanie pośrednie na układ nerwowy

  ·                    działanie na inne narządy

Nadmierny hałas wpływa negatywnie na organizm ludzki, co objawia się zmęczeniem, trudnością w nauce i koncentracji, zaburzeniami orientacji, rozdrażnieniem, wzrostem ciśnienia krwi, bólami i zawrotami głowy oraz w najgorszym przypadku czasowym lub trwałym uszkodzeniem słuchu. U małych dzieci hałas wywołuje niepokój, niepewność, poczucie zagubienia, płacz.

     Nie wszyscy są jednakowo wrażliwi na uszkodzenie słuchu powstałe w wyniku długotrwałego oddziaływania hałasu. Czynnikami zwiększającymi wrażliwość są czynniki genetyczne, ogólny stan zdrowia, i warunki środowiska. Największą wrażliwość na działanie hałasu wykazują małe dzieci i młodzież. Szczególnie narażone są także osoby, u których w rodzinie występuje niedosłuch, osoby przebywające w głośnym otoczeniu przez dłuższy czas, osoby chore, które leczone są lekami potencjalnie uszkadzającymi słuch, osoby cierpiące na stany zapalne uszu, szumy uszne, nadwrażliwość słuchową, osoby z niedosłuchem, który w wyniku przebywania w hałasie może się jeszcze bardziej pogłębić.

W 23 tygodniu ciąży płód ma już ukształtowany narząd słuchu, który zaczyna funkcjonować. Dziecko już w łonie matki reaguje niespokojnie na nadmierny hałas. Po urodzeniu, im dziecko jest młodsze, tym wykazuje większą wrażliwość na zbyt głośne dźwięki i tym samym trudniej radzi sobie z nadmiernym hałasem. Szczególnie niebezpiecznemu działaniu hałasu poddane są wcześniaki, które długo leżą w inkubatorach, czego skutkiem może być przewlekły uraz akustyczny, zwłaszcza gdy wpływ hałasu wiąże się z innymi czynnikami ryzyka uszkodzenia słuchu związanymi bezpośrednio z ciężkim stanem zdrowia dziecka. Często lekceważy się negatywne oddziaływanie hałasu na narząd słuchu u małych dzieci. Badania wykazały, że przyczyną uszkodzeń słuchu mogą być zabawki wydające głośne dźwięki.

U ludzi dorosłych, hałas o natężeniu przekraczającym próg bólu, który działa impulsowo, jednorazowo i krótkotrwale, może stać się przyczyną ostrego urazu akustycznego. Natomiast przewlekły uraz akustyczny powstaje jako wynik długotrwałego narażenia na hałas, który nie przekracza progu bólu, zwykle o natężeniu 90 - 95 dB lub niewiele wyższym. Dotyczy to głównie osób pracujących w szkodliwych warunkach akustycznych. Wibracje, które towarzyszą hałasowi, potęgują stopień uszkodzenia słuchu.

     Oddzielny i poważny problem stanowią młodzi ludzie, którzy słuchają bardzo głośnej muzyki przez słuchawki. Badania potwierdziły trwałe uszkodzenia słuchu w granicach 20 - 30 dB szczególnie w zakresie wysokich częstotliwości fal dźwiękowych.

Istnieją również dźwięki, których ucho ludzkie nie rejestruje, a które mogą być przyczyną upośledzenia słuchu lub szumów usznych. Należą do nich:

  ·                    ultradźwięki - ich częstotliwości występuje powyżej 16 kHz

  ·                    infradźwięki - o częstotliwości poniżej 16 Hz.

Szkodliwe działanie ultradźwięków nie zostało jak na razie dowiedzione, ale istnieją zanotowane przypadki ubytku słuchu oraz szumy uszne.

Przykładowe zakresy natężenia hałasu:

 

 

18012