Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Doradztwo zawodowe

Treść

Ważne terminy dotyczące naboru na rok szkolny 2024/2025:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w szkołach na terenie województwa małopolskiego:

 • od 13 maja do 10 lipca br.– złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły oraz wyniki z egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kopie)
 • 11 lipca br. - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły.
 • od 11 do 15 lipca br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • 16 lipca br. - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady obliczania punktów wspólne dla absolwentów klas ósmych:

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów to 100.

 • Cztery oceny ze świadectwaz przedmiotów wskazanych przez szkołę ponadpodstawową, z przeliczeniem na punkty:

celujący: 18 pkt.

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt.

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

 • Świadectwo z wyróżnieniem (z tzw. paskiem): 7 pkt
 • Konkursy, olimpiady, zawody sportowe, artystyczne wymienione na stronie www.kuratorium.krakow.pl , według wskazanego tam przelicznika
 • Działalność na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat: 3pkt
 • Jeśli uczeń jest zwolniony z egzaminu to zgodnie § 8. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i 4 oraz art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

 

 • Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty (jeśli się odbędzie):

wynik przedstawiony w procentach z:

• języka polskiego,

• matematyki

mnoży się przez 0,35

 wynik przedstawiony w procentach z:

• języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3

np.: j. polski uzyskany wynik 75% x 0,35 = 26,25 punktów

       matematyka uzyskany wynik 60% x 0,35 = 21 punktów

       j. angielski uzyskany wynik 80% x 0,30 = 24 punkty

co daje łącznie 71,25 punktów z tej części rekrutacji

 

Uczniowie klas 8! Ta wiadomość jest dla Was!

Wybór szkoły ponadpodstawowej to poważna decyzja, więc przedstawiam Wam drodzy ósmoklasiści oferty szkół ponadpodstawowych w powiecie gorlickim  i nowosądeckim na rok szkolny 2024/2025

 

Nie zwlekaj! Zapoznaj się z ofertą edukacyjną i dołącz
do grona uczniów jednej ze szkół!

Masz do wyboru naukę w:

· 4 – letnim Liceum Ogólnokształcącym,

· 5 – letnim Technikum,

· 3 – letniej Szkoły Branżowej.

Szkoły ponadpodstawowe - powiat gorlicki i okolica

Nowa oferta

 • Liceum Ogólnokształcące im. A. Grottgera w Grybowie

           szczegóły na stronie http://logrybow.pl/ zakładka rekrutacja/oferta 

 • Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Bieczu         

           szczegóły na stronie www.lobiecz.pl/ zakładka/ rekrutacja

 • Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera.

Szczegóły na stronie www.kromer-gorlice.pl zakładka dla kandydata

 • I a – profil politechniczny

przedmioty rozszerzone: matematyka +  fizyka + informatyka 

drugi język obcy j. niemiecki / j. rosyjski

 • I b – profil europejski

przedmioty rozszerzone: matematyka + geografia + język angielski 

drugi język obcy: j. niemiecki

 • I c- profil lingwistyczno-medialny

przedmioty rozszerzone: j. angielski  + geografia + wiedza o społeczeństwie

drugi język obcy: j. niemiecki

 • I d – profil społeczno – prawny

przedmioty rozszerzone: j. polski +  historia + wiedza o społeczeństwie

drugi język obcy: j. rosyjski/ j. niemiecki

 • I e – profil biomedyczny

przedmioty rozszerzone : biologia + chemia

drugi język obcy: j. niemiecki

 • I f – profil psychologiczno- społeczny

przedmioty rozszerzone:  j. polski + biologia +  j. angielski 

język obcy: jniemiecki

 • Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza.  

Szczegóły na stronie https://lukasiewicz.gorlice.pl  zakładka/Oferta edukacyjna

Liceum Ogólnokształcące: Klasa Lingwistyczna,  Klasa Mat-Inf-Fiz, Klasa Biologiczno – Chemiczna

Technikum: Technik Informatyk, Technik Programista (NOWOŚĆ), Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technik Mechatronik, Technik Automatyk, Technik Reklamy.

 • Zespół Szkół Zawodowych im. Królowej Jadwigi w Bieczu

           szczegóły na stronie https://www.zszbiecz.pl zakładka/rekrutacja

Technika

technik hotelarstwa
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
HGT.06. Realizacja usług w recepcji
technik informatyk
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
technik pojazdów samochodowych
MOT.05. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
technik żywienia i usług gastronomicznych
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Szkoła branżowa *

Szkoła oferuje absolwentom szkół podstawowym następujące kierunki kształcenia:
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH * KUCHARZ * KELNER * FRYZJER * SPRZEDAWCA * KOWAL * CUKIERNIK * PIEKARZ

 • Zespół Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej

            szczegóły na stronie zsz.bobowa.pl zakładka kierunki-kształcenia

Kierunki kształcenia

Technikum: technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik organizacji turystyki.

Szkoła Branżowa: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, elektryk, sprzedawca, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, kelner.

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

           szczegóły na stronie https://zsobobowa.eu zakładka rekrutacja

 • Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola.

Szczegóły na stronie https://www.zst.gorlice.pl zakładka rekrutacja.

 •  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II.

Szczegóły na stronie www.zse.gorlice.pl zakładka Rekrutacja/oferta kształcenia

                                       

 • Zespół Szkół Zawodowych im. gen. K. Pułaskiego

Szczegóły na stronie www.zszgorlice.iap.pl zakładka rekrutacja/kierunki kształcenia

   ► ZSZ im. K. Pułaskiego w Gorlicach

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

Szczegóły na stronie www.zsr-hanczowa.pl zakładka nabór

                                                       

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej

Szczegóły na stronie http://zsabystra.com.pl/ zakładka rekrutacja/kierunki kształcenia