Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Instytucje pomocowe

Treść

INSTYTUCJE POMOCOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY ROPA I POWIATU GORLICKIEGO

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ropa 733  Tel. 18/ 35-34-633

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Niepodległości 5a Tel. 18/ 35-37-255

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Słoneczna 7 Tel. 18/ 352-53-80 Email sekretariat@pcpr.gorlice.pl

 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Prymus

ul. Pod lodownią 12,  Tel. 502 074 164.

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ropa 733 Tel. 18/35-34-017

Zakres działań:

– przyjmowaniem wniosków dotyczących leczenia odwykowego,

– kierowaniem spraw do sądu, prokuratury, policji i innych instytucji,

– udzielaniem pomocy rodzinom nadużywającym alkoholu,

- diagnozowaniem w zakresie leczenia odwykowego oraz kierowaniem do lekarza

biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu,

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ropa 733 Tel. 18/ 35-34-633

Zakres działań:

– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

 • Centrum Terapii Uzaleznień

ul. Szpitalna 10 Tel. 18/ 35-27-745

Zakres działań:

- uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)

- uzależnienie od środków psychoaktywnych innych niż alkohol  (terapia i indywidualna)

- uzależnienie od hazardu lub inne uzależnienie behawioralne (terapia indywidualna i grupowa)

- młodzież używająca szkodliwie lub uzależniona od środków psychoaktywnych (terapia indywidualna, terapia indywidualna rodziców)

- działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych

- terapia indywidualna współuzależnienia

- terapia grupowa współuzależnienia

- terapia indywidualna DDA

- program dla ofiar przemocy domowej

 • Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Słoneczna 7 Tel. 18/35-25-101

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

§  Konflikty rodzinne

§  Samobójstwa

§  Przemoc domowa

§  Agresja

§  Przemoc seksualna

§  Wykorzystywanie seksualne dzieci

§  Utraty okołoporodowe

§  Bezrobocie

§  Wypadki, katastrofy

§  Schronienie całodobowe

Zakres działań:

- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne

- psychoterapia

- grupy wsparcia dla osób chorych onkologicznie, dla osób w żałobie i dla seniorów

- grupa edukacyjno – terapeutyczna dla kobiet, które doświadczały lub doświadczają przemocy

- grupa edukacyjna dla rodzin osób chorujących na depresję

- grupa edukacyjna dla rodzin osób chorujących na schizofrenie

- mediacje rodzinne

- prelekcje i pogadanki dla uczniów

- warsztaty edukacyjne dla rodziców

- warsztaty mają na celu podniesienie kompetencji i umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.

– warsztaty „komunikacja asertywna”

- szkoła dla rodziców

- hostel

- całodobowe wsparcie telefoniczne

Osoby potrzebujące pomocy mogą dzwonić całodobowo pod numer 511 469 305 lub 18 352 51 01. Telefonując pod wyżej wymienione numery można uzyskać wsparcie w sytuacji kryzysowej, jak również zdobyć informację na temat pomocy udzielanej przez ośrodek.

 • Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

ul. 11 listopada 56 Tel. 18/ 35-48-215 lub 997

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach

ul. 11 listopada 84 Tel. 18/ 35-49-310 lub 998

 • Pogotowie Ratunkowe

Tel. 999

 • Sąd Rejonowy w Gorlicach

ul. Biecka 5 Tel. 18/ 35-51-110

 

INNE INSTYTUCJE POMOCOWE DZIAŁAJĄCE POZA TERENEM GMINY I POWIATU

 

 • Ogólnopolski Telefon Alarmowy

Tel. 112

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie ,,Niebieska Linia’’

Tel. 801-120-002

 • Ogólnopolski Telefon Zaufania

Tel. 800-199-990

 • Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją

Tel. 801-140-068

 • Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli już dostępna!  

W ramach rządowego programu „bezpieczna i przyjazna szkoła”, na zlecenie ministra edukacji narodowej, fundacja dzieci niczyje rozpoczęła już realizację  zadania publicznego pn. „prowadzenie przez specjalistów  ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. 

W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej fundacja dzieci niczyje zapewnia:

§  Uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpłatną i anonimową pomoc i wsparcie konsultantów telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 (linia dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz).

§  Rodzicom, nauczycielom oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży bezpłatną pomoc konsultantów telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl).

84286