Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Zajęcia przyrodnicze

Treść

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające z przyrody

              

Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z przyrody w kl. IV–VI prowadzi pani Anna Maczuga.

Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z przyrody pozwalają uczniom zrozumieć zjawiska i zależności zachodzące w otaczającym ich świecie, zacieśnić relacje z przyrodą ożywioną i nieożywioną w bliższym jak i dalszym zasięgu, obejmującym stopniowo region, kraj i świat.

Celem tych zajęć jest wyposażenie uczniów w taką wiedzę i kompetencje kluczowe, aby swobodnie i bezpiecznie poruszali się we współczesnym świecie, nabyli umiejętności niezbędne w codziennym życiu oraz wzięli odpowiedzialność za własne zdrowie i środowisko w którym przebywają. Zajęcia bardzo często prowadzone są metodą warsztatową (obserwacje, doświadczenia, eksperymenty) i skupiają się na praktycznym działaniu uczniów oraz uwzględniają prowadzenie zajęć w terenie jako formy bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Bardzo pomocne są środki dydaktyczne, w które szkoła została zaopatrzona w ramach realizowanego projektu, a które umożliwiają uczniom lepsze zrozumienie analizowanych treści oraz ich zapamiętywanie.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody w klasach I-III prowadzone są w czterech grupach przez panie Dorotę Niedzielską i Renatę Wójcik.

Zajęcia mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci  brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji przyrodniczej oraz zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy o otaczającym je środowisku oraz wzbudzanie szacunku do świata przyrody Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się przyrody, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach i rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony. Zajęcia mają też za zadanie wspieranie rozwoju umysłowego w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt (rozpoznawanie roślin i zwierząt; poznawanie warunków koniecznych do rozwoju roślin i zwierząt; poznawanie korzyści, jakie przynoszą środowisku roślin i zwierzęta; poznawanie zagrożeń dla człowieka; rozumienie i stosowanie w praktyce zasad ochrony środowiska przyrodniczego; rozumienie znaczenia wody w życiu ludzi, roślin i zwierząt), wspieranie rozwoju umysłowego w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych (rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych; poznawanie pór roku i wskazywanie typowych dla nich zachowań ludzi i zwierząt; obserwowanie pogody i rozumienie jej prognoz).

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody w klasach I-III są prowadzone w pięciu grupach przez panie Małgorzatę Drzał, Renatę Wójcik i Dorotę Niedzielską.

 

        Głównym celem zajęć jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi oraz ich możliwościami psychofizycznymi. Uczniowie poszerzają i pogłębiają swoje wiadomości i umiejętności, rozwijają pomysłowość w myśleniu i działaniu. Treści z zakresu przyrody są przekazywane w nowy, atrakcyjny sposób, by pobudzić ucznia do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwinąć ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji przyrodniczej. W celu uatrakcyjnienia zajęć stosuje się różne metody, głównie aktywizujące i środki dydaktyczne takie jak puzzle, układanki, krzyżówki, rebusy, globusy, termometr, lupa itp.

             

          Zajęcia rozwijające z przyrody prowadzi Bolesław Pyznar. Głównymi celami tych zajęć jest:

1.       1. Zaciekawienie uczniów światem przyrody wraz z rozbudzeniem pasji poznawczych.

2.     2. Motywowanie uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały.

3.     3. Budowanie naukowego podejścia do rozwiązywania problemów.

Na zajęcia te uczęszczają uczniowie klas IV – VI skupieni w 7-miu grupach, a do tej pory tematyką ich było między innymi zapoznanie z budową mikroskopu wraz z prowadzeniem obserwacji mikroskopowych, nauka pracy z obrotową mapą nieba gwiaździstego nad Polską, wykonywanie eksperymentów związanych z dyfuzją i napięciem powierzchniowym wody, rozróżnianie i budowa skał i minerałów, dokonywanie obserwacji za pomocą lornetki i lupy, odróżnianie mieszanin, a także budowanie prostych obwodów elektrycznych. Uczniowie na zajęcia uczęszczają chętnie o czym świadczy choćby bardzo wysoka frekwencja.

               

 

 

 

34830