Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Zajęcia matematyczne

Treść

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające z matematyki

Zajęcia rozwijające z matematyki w klasach młodszych prowadzą p. Agnieszka Kucia i p. Beata Walkowicz.

Przeznaczone są dla uczniów klas II i III. Celem zajęć jest poszerzenie oraz pogłębienie wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych oraz przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych, jak również rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań ucznia matematyką, rozwijanie pamięci oraz umiejętności logicznego rozumowania i myślenia abstrakcyjnego i kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego. Uczniowie zdobywają nowe umiejętności i wiadomości wykraczające poza podstawę programową przeznaczoną dla danej klasy, uczą się podstaw programowania, rozwiązują zadania matematyczne przygotowujące do konkursów ogólnopolskich /„Zuch”, „Kangur Matematyczny/. Korzystają z platformy edukacyjnej Szkola24.net oraz zasobów internetowych takich jak: godzinakodowania.pl, scratch.mit.edu, www.matzoo.pl, www.superkid.pl itp. Rozwiązują również zadania przygotowane na platformie learningapps.org. 

W ramach zajęć stosowane są kreatywne metody nauczania oraz interesujące dla dzieci formy pracy. Uczniowie korzystają w ramach zajęć z tabletów, komputerów oraz pracują aktywnie wykorzystując tablicę multimedialną.

 

 

       Zajęcia rozwijające z matematyki w klasach IV – VI prowadzą p. Anna Maczuga, p. Dorota Wierzchanowska i p. Marta Masztafiak.

Celem zajęć jest wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia oraz wzrost kompetencji matematycznych. Udział w zajęciach stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenie swoich umiejętności, wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji. Uczniowie klas szóstych przygotowywali się do udziału w Małopolskim Konkursie Matematycznym.

 

Na zajęciach uczniowie pracują metodami aktywnymi, problemowymi, korzystają z platformy edukacyjnej Szkola24.net oraz zasobów multimedialnych, internetowych takich jak: www.matzoo.pl, www.math.edu.pl, www.kangur-mat.pl. Korzystają z komputerów, tabletów oraz tablicy interaktywnej.

               

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach : II, IIIa, IIIb i IIIc prowadzą p. Marta Włodarczyk-Deć, p. Agnieszka Kucia, i p. Małgorzata Drzał. 

Głównym celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci oraz kształtowanie ich wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez stosowanie zasady poglądowości. Zajęcia te mają za zadanie rozwinąć u uczniów myślenie matematyczne- czyli umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenie elementarnych rozumowań matematycznych. Zajęcia są prowadzone często w formie zabaw, gier dydaktycznych i sytuacji zadaniowych, podczas których dzieci manipulują różnymi przedmiotami, liczmanami, ćwiczą sprawność rachunkową, oraz korzystają z matematycznego portalu Matzoo dla uczniów szkół podstawowych. W czasie takich zajęć ważne jest aby uczniowie osiągali sukces i by wzrastała ich wiara we własne możliwości.

 

         W zajęciach dydaktyczno–wyrównawczych z matematyki uczestniczą uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi trudności z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności z matematyki, niekompletną wiedzę matematyczną czy wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy. Podczas zajęć następuje wyrównywanie wiadomości i umiejętności oraz utrwalanie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki. Są oni przygotowywani do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego. W osiąganiu tych celów pomocne są środki dydaktyczne zakupione w ramach projektu. Motywację do pracy dodatkowo wzmacnia stosowanie metod kreatywnych oraz premiowanie każdego intelektualnego i czynnego wysiłku.

Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki w klasach IV – VI prowadzą
p. Dorota Wierzchanowska i p. Anna Maczuga.

               

 

 

 

34831