Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Projekt "Szkoły z widokiem na przyszłość"

Treść

 

Od 1 września 2009r. nasza szkoła, wraz z innymi szkołami w gminie, podjęła realizację projektu „Szkoły z widokiem na przyszłość”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Ropa.

Cele szczegółowe projektu to:

1. Wyrównanie wiedzy uczniów, u których występują braki w matematyce oraz trudności w opanowaniu umiejętności posługiwania się językami: ojczystym i językami obcymi.

2. Wsparcie specjalistyczne i indywidualizacja pracy uczniów ze specyficznymi trudnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Umożliwienie uczniom uzdolnionym odkrycia i praktycznego wykorzystania swoich możliwości.

 

Informacje o realizacji Projektu "Szkoły z widokiem na przyszłość" w szkołach gminy Ropa znajdą Państwo na stronie www.szkolyzwidokiem.iaw.pl

 

 Informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki znajdą Państwo na stronie www.efs.gov.pl

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 Zajęcia logopedyczne

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia

 Wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne

34830