Przejdź do treści
3
Przejdź do stopki

Projekt-"Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej

Treść

 

Informacja o projekcie „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” 

 

Informujemy, że Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z Gminami: Gmina Korzenna, Gmina Łużna, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Ropa, Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Gmina Bobowa, Gmina Moszczenica realizuje Projekt pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

Głównym celem projektu jest:

· podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, rozwinięcie właściwych umiejętności niezbędnych na rynku pracy dzięki realizacji zajęć rozwijających i  wyrównawczych oraz kompleksowe wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

· zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli pracujących w  placówkach szkolnych, dla których gminy partnerskie są organem prowadzącym.

Dodatkowymi działaniami będzie:

·     wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup pomocy dydaktycznych;

·     wyposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK;

·     utworzenie pracowni międzyszkolnej.

Projekt realizowany jest od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku szkolnym uczęszczające do placówek objętych Projektem oraz nauczyciele szkół biorących udział w Projekcie.

Efekty projektu:

·        rozwój kompetencji kluczowych 1378 uczniów;

·        wsparcie 515 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

·        wsparcie rozwoju zawodowego 314 nauczycieli;

·        stworzenie 2 pracowni międzyszkolnych (planetarium i centrum robotyki).

·        doposażenie pracowni przedmiotowych;

·        zakup sprzętu TIK.

 

10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencja

Działanie: 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

 

Wartość projektu: 4 370 431,81 zł

 

Dofinansowanie ze środków unijnych: 3 714 867,03 zł

 

 

3240